Construction of the bridge over the Akhtuba River at 1,485 km. Section Aksarayskaya-Trusovo Privolzhskaya Railway